Peserta DAS Januari 2013

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA

Kalender Akademik | Nilai | Info Kelas

No. No. Induk Nama Kota Tugas
1 2012-09-049 Arnold Pandapotan Sitorus Denpasar V
2 2011-06-026 Charista Chrisanty Bandung V
3 2012-01-002 Darwin Pangaribuan Bandar Lampung V
4 2012-09-054 Dyas Kristanto Surabaya V
5 2010-06-049 Endro Gustanto Jakarta V
6 2007-04-030 Feronica Bekasi V
7 2010-06-052 Gita Mahardhika Bangi V
8 2010-06-054 Husin Gunawan Banyuwangi V
9 2008-08-059 Lanita Cicilia Surabaya V
10 2006-04-023 Lidia Nani Soediro Denpasar V
11 2011-01-008 Linda Cheang Bandung V
12 2007-05-040 Naomi Harmini Singapore V
13 2012-09-064 Nunky liu Jakarta Pusat V
14 2009-01-007 Paul Abraham Gultom Duri V
15 2012-09-065 Rikka damayanti Cengkareng Timur V
16 2012-05-043 Samuel Wijaya Bekasi V
17 2012-01-015 Selamet Samuel Surabaya V
18 2011-01-017 Tjuk Imansafi Solo V
19 2012-05-046 Yanto Paulus Bandung V
20 2010-06-066 Yusak Bin Gopog Ranau V


Catatan : Yang menjadi peserta DAS Januari/Februari 2013 adalah mereka yang sudah menyelesaikan seluruh pelajaran

Jadwal: 

Komentar