Laporan Peserta DIK September/Oktober 2013

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA

Kalender Akademik| Nilai | Students' Corner

No. No. Induk Nama Kota Tugas
1 2013-09-084 Agus Binyamin Pelembang V
2 2012-09-050 Astrid Herera Sianturi Jakarta V
3 2013-09-072 Christina S Simanjuntak Yogyakarta V
4 2013-09-073 Christofer Peterson Zai Padang V
5 2013-09-074 Connie Theopeterson Jakarta V
6 2013-09-075 Immanuel Daely Australia V
7 2013-05-034 Isabella Natalia Napitupulu Bekasi V
8 2012-09-059 Juan Elisha Widyaya Bandung V
9 2012-05-037 Kardo Jakson Hutauruk Batam V
10 2013-09-076 Kasman Purba Bontang V
11 2013-09-077 Lau Stephanie Leo Surabaya V
12 2013-09-078 Lukas Ginting Cimahi V
13 2013-05-038 Maria Marpaung Tangerang V
14 2013-09-079 Natalia Linda Rooroh Jakarta V
15 2013-09-080 Ronni Mankin Palangka Raya V
16 2013-09-081 Semeion Johanes Surabaya V
17 2013-09-082 Suhendro Jakarta V
18 2013-05-043 Teddy Wirawan Solo V
19 2013-09-083 Triyani Jakarta V


Catatan : Yang menjadi peserta DIK September 2013 adalah mereka yang sudah menyelesaikan seluruh pelajaran

Komentar